Trang ch??? / Ch??m s??c da / C??ch ????nh bay s???o v?? v???t th??m do m???n

C??ch ????nh bay s???o v?? v???t th??m do m???n

S???o v?? v???t th??m do m???n s??? kh??ng kh?? x??? l?? n???u b???n bi???t c??ch.

Sau khi h???t m???n, n???u da b???n kh??ng thu???c d???ng da d??? ???h???i ph???c??? th?? s??? ????? l???i nhi???u s???o v?? v???t th??m kh?? l??nh. V?? th??? vi???c c???n thi???t l?? b???n ph???i t??m c??ch ????? ch???a tr??? ngay nh???ng h???u qu??? do m???n ????? l???i v?? c??ng ch???m t??c ?????ng ?????n nh???ng v???t s???o ????, r???t c?? th??? da b???n s??? b??? s???o v??nh vi???n. Ngo??i nh???ng c??ng th???c d??n gian m???i ng?????i th?????ng l??m l?? d??ng ngh??? ????? ch???a s???o v?? v???t th??m th?? c??n nh???ng c??ch r???t h???u hi???u kh??c d?????i ????y:

N?????c chanh

N?????c chanh l?? m???t trong nh???ng c??ch ????n gi???n v?? kinh t??? nh???t ????? ng??n ng???a s???o m???n. N?????c chanh ????ng vai tr?? nh?? m???t ch???t t???y tr???ng t??? nhi??n, do ???? ch??ng kh?? hi???u qu??? ????? ??i???u tr??? s???o. T???t c??? nh???ng g?? b???n ph???i l??m ch??? l?? c???t m???t l??t chanh v?? v???t v??o b??t con. Sau ????, th??m m???t ch??t n?????c v??o b??t, ????nh ?????u l??n. B???n nh??ng m???t chi???c kh??n m???t v??o b??t v?? v???t ??i r???i lau kh??n l??n v??ng da b??? m???n. B???n duy tr?? vi???c lau m???t b???ng n?????c chanh nh?? v???y h??ng ng??y v?? b???n s??? nh???n th???y k???t qu??? ch??? trong m???t th???i gian ng???n.

Cach danh bay seo va vet tham do mun 1Ch??? sau m???t th???i gian ng???n ki??n tr?? s??? d???ng n?????c chanh, b???n s??? kh??ng c??n lo l???ng v??? s???o v?? v???t th??m.

Vitamin E

????? l??m m??? d???n nh???ng v???t s???o nhanh v?? th??nh c??ng, b???n c?? th??? mua c??c vi??n nang vitamin E c?? b??n t???i c??c nh?? thu???c ????? ??i???u tr??? s???o hi???u qu??? h??n. B???n n??n thoa vitamin E tr???c ti???p l??n c??c v???t s???o ho???c u???ng b??? sung vitamin E ????? gi??p t??i t???o m???t l??n da m???i c??ng tr??n ?????y s???c s???ng.

Cach danh bay seo va vet tham do mun 2Vitamin E l?? ph????ng ph??p ch???a s???o ????n gi???n v?? hi???u qu???.

S???a t????i
M???t trong nh???ng c??ch ?????c tr??? s???o m???n v?? tr??? v???t th??m hi???u qu??? l?? d??ng s???a t????i ????? r???a m???t h???ng ng??y. Axit lactic trong s???a t????i kh??ng ch??? gi??p l??m m??? c??c v???t s???o, tr??? v???t th??m do m???n m?? c??n gi??p da t????i s??ng v?? m???n m??ng.
B???n c?? th??? l??m m???t n??? s???a t????i b???ng c??ch tr???n s???a t????i v???i b???t y???n m???ch v?? m???t v??i gi???t chanh, ?????p l??n m???t kho???ng 30 ph??t sau ???? r???a s???ch b???ng n?????c ???m.

Cach danh bay seo va vet tham do mun 3S???a t????i c?? th??? k???t h???p v???i b???t y???n m???ch t???o th??nh h???n h???p tr???ng da v?? tr??? th??m hi???u qu???.

M???t ong

Trong m???t ong c?? r???t nhi???u vitamin v?? d?????ng ch???t t???o l???i s???c h???ng cho l??n da v?? x??a m??? v???t th??m m???n. Tr???n 1 th??a m???t ong, 1 th??a s???a ong ch??a, 1 qu??? tr???ng g??, 1 l?????ng v???a ????? b???t ph???n hoa, ho?? c??ng v???i n?????c tinh khi???t. B??i h???n h???p n??y l??n m???t, sau 30 ph??t th?? r???a m???t b???ng n?????c ???m. Sau ????, b??i h???n h???p s???a ong ch??a v?? cam d???u l??n m???t. M???i tu???n ch??? n??n th???c hi???n m???t ho???c hai l???n.

Cach danh bay seo va vet tham do mun 4M???t ong v???a di???t khu???n tr??? m???n l???i c?? t??c d???ng li???n s???o.

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *