Trang ch??? / Tinh b???t g???ng / C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng

C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng

Ngo??i l?? m???t gia v??? th??m ngon, g???ng c??n ???????c bi???t ?????n nh?? l?? m???t lo???i thu???c kh??ng sinh t??? nhi??n t???t cho s???c kh???e m?? kh??ng c?? b???t c??? t??c d???ng ph??? n??o!

1. G???ng t??? l??u ???????c coi l?? m???t gia v??? c???a m???i gia ????nh

V?? sao ch??ng l???i ???????c c??c ch??? em n???i tr??? ??a chu???ng ?????n th???? C?? m???t s??? l?? do khi???n g???ng tr??? th??nh m???t gia v??? ph??? bi???n trong c??c b???a ??n. Ch???ng h???n nh?? g???ng gi??p s???n xu???t Amylase v?? Protease. ????y l?? 2 enzyme ti??u h??a c???c k??? h???u ??ch cho c?? th???. Ch??ng gi??p ph?? v??? tinh b???t, sau ???? c??n gi??p ph?? v??? c??c protein t???o th??nh c??c axit amin nh??? h??n.

C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng
C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng

Ngo??i ra, g???ng c?? c??ng d???ng ng??n ng???a c??c v???t lo??t. N?? c??ng l?? li???u thu???c gi??p x??? l?? t??nh tr???ng t??o b??n v?? ti??u ch???y trong khi c??ng l??m gi???m tri???u ch???ng bu???n n??n. ?????ng th???i ch??ng c??n ???c ch??? vi khu???n ?????c h???i, th??c ?????y s??? ho???t ?????ng c???a c??c vi khu???n th??n thi???n c?? l???i cho ???????ng ti??u h??a c???a con ng?????i.

2. G???ng c?? th??nh ph???n gingerol ??? m???t ch???t ch???ng oxy h??a m???nh

Ch???t gingerol c?? trong g???ng gi??p gi???m bu???n n??n b???ng c??ch ch???n c??c th??? th??? serotonin trong d??? d??y (c??c th??? th??? g??y bu???n n??n).

C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng
C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng

Nh???ng nghi??n c???u g???n ????y c??n ??ang ch???ng minh ch???t chi???t xu???t t??? b???t g???ng gi??p ??ch tuy???t v???i cho b???nh nh??n ung th?? ??ang h??a tr??? li???u. ???????c bi???t c??c k???t qu??? c???a ch??ng ???? ch???ng minh g???ng l??m gi???m ????ng k??? tri???u ch???ng bu???n n??n.

C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng
C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng

3. G???ng c?? th??nh ph???n h???u ??ch nh?? Tecpen v?? Oleoresin

????y l?? 2 th??nh ph???n c?? t??nh s??t tr??ng, ch???ng vi??m, gi??n n??? m???ch m??u, l??u th??ng v?? gi???m t??o b??n. C??c th??nh ph???n tr??n c???a g???ng ???????c c??c th???y thu???c coi l???? m???t lo???i thu???c kh??ng sinh t??? nhi??n m?? kh??ng c?? t??c d???ng ph???. N?? gi??p ???c ch??? enzyme trong m??u v?? d??? d??y m???t c??ch t??? nhi??n.

?????i v???i b???nh nh??n c?? v???n ????? tim m???ch, m???t l?????ng th?????ng d??ng h??ng ng??y c???a g???ng s??? l??m gi??n c??c m???ch, gi???m ??au v?? ch???ng vi??m.

C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng
C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng

4. G???ng gi??p s???n xu???t s??? l?????ng l???n ch???t ch???ng oxy h??a

C??c ch???t ch???ng oxy h??a c?? trong g???ng gi??p t??ng c?????ng c?? tim, gi???m cholesterol trong m??u.

5. G???ng c?? t??c d???ng ch???ng vi??m cao

B???nh nh??n b??? vi??m kh???p v?? lo??ng x????ng c?? th??? d??ng g???ng ????? gi??p gi???m ??au v?? kh?? ch???u. N?? c??ng ???????c coi l?? li???u thu???c gi??p ??i???u ti???t l?????ng ???????ng trong m??u cho c??c b???nh nh??n ti???u ???????ng.

C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng
C??ng d???ng ch???a b???nh k??? di???u c???a g???ng

M???t bi???n ph??p kh??c c??ng ???????c bi???t ?????n l?? n?? c?? th??? h??? tr??? ??i???u tr??? c??c ch???ng c???m l???nh v?? gi???m ho, t??? ???? ch???a tr??? b???nh vi??m h???ng hi???u qu???.

G???ng ??n bu???i s??ng b??? nh?? nh??n s??m, g???ng ??n chi???u t???i ?????c nh?? th???ch t??n. G???ng l?? ng???n l???a th???n ph???i bi???t th???p m???i s?????i ???m ???????c trong ngo??i c?? th???.

T??c d???ng c???a g???ng

?????i v???i c??c tr?????ng h???p c???m l???nh ho s???t kh??ng ra m??? h??i v?? r???i lo???n ti??u h??a, c?? th??? nhai t????i, nu???t c??? c??i l???n n?????c, ng???m g???ng kh??, g???ng n?????ng… u???ng n?????c g???ng s???c.

Trong tr?????ng h???p c???m l???nh, d??ng g???ng ????nh gi??, gi?? g???ng ?????p khi b??? ch???n th????ng g??y s??ng b???m kh???p ??au nh???c, c??n tr??ng th?? c???n.

U???ng bia g???ng – cho g???ng th??i s???i v??o bia, v???a tr??? ???????c h??n th???p l???i g??y l???i ti???u ch???ng b???ng ph??? (b???ng bia).

????ng y t??? l??u ???? n??i d??ng g???ng x??o v???i t???i t??m ??n bu???i t???i ????? l???y l???i s??? tr??? trung sung m??n v?? ch???a ch??n d????ng k??m ??? nh???ng ng?????i tr??? b??? l??nh c???m t??nh d???c.

G???ng ch???ng vi??m, gi???m ??au trong vi??m c?? x????ng kh???p (75-85%).

B???t g???ng h??a n?????c u???ng l??m d???u c??n ??au ?????u.

G???ng kh???ng ch??? sinh tr?????ng t??? b??o ung th?? ??? m???t s??? giai ??o???n nh???t ?????nh v?? ch???a h???i ch???ng n??n m???a c???a b???nh nh??n ung th?? ??ang ???????c ??i???u tr??? b???ng h??a d?????c v?? x??? tr???.

Tr??n tim m???ch: G???ng ???c ch??? men ATPase. K??ch th??ch th???n kinh tim t??ng nh???p tim, d??n m???ch, t??ng c?????ng tu???n ho??n, l??m ???m c?? th???, gi???m ??au.

Ph??ng ch???ng say t??u xe, ch??ng m???t, n??n m???a. G???ng kh??ng g??y bu???n ng??? n??n du kh??ch t???nh t??o chi??m ng?????ng c???nh ?????p tr??n ???????ng, ph??ng ch???ng r???i lo???n ti??u h??a do th???c ??n l??? ??? nh???ng n??i m???i ?????n, ph??ng c???m gi?? l???nh khi tr??? tr???i tr??n h??nh tr??nh ch???ng t?? m???i do ph???i ng???i l??u tr??n ?? t??. Tr?? g???ng l?? b???n c???a du kh??ch, kh??ng qu??n n?? trong h??nh trang.

Tr??n b??? m??y sinh d???c, g???ng l??m t??ng l?????ng tinh d???ch v?? t??nh n??ng ?????ng c???a tinh tr??ng 70 – 90%

G???ng t??ng nhu ?????ng ru???t, t??ng ti???t d???ch, t??ng h???p th???. C??c nh?? khoa h???c Nh???t th???y g???ng h???n ch??? s??? h??nh th??nh s???i m???t v?? khuy??n ng?????i c?? s???i m???t ??n g???ng.

G???ng t????i ch???a nhi???u gingerol h??n n??n cay h??n. Qua ph??i s???y kh?? b??? m???t n?????c th??nh shoagol. Shoagol n??ng h??n gingerol. Tinh d???u: Trong g???ng kh?? ch???a 200 ch???t v?? ti??u bi???u l?? gingerone. Ch???t kho??ng: K, Ca, P, Fe, Mg, Mn, Zn, Co, Ge, Se. C??c caroten (ti???n vitamin A), nh??m B, C, E. G???ng ch???ng ??xy h??a, ch???ng l??o h??a: M???nh h??n c??? vitamin E do ch???a 12 ho???t ch???t ch???ng ??xy h??a. D??ng g???ng c??ng l???m c??ng phu

Ph???i lu??n nh??? ?????c t??nh c???a g???ng l?? t??n t??n, ph??t bi???u ????? t??n tr???ng c??ch d??ng. Ph???n ch??? ?????nh: B???nh gan, ??au m???t, tr??, n???i nhi???t.

C???p ????i g???ng v???i t???i ???????c ng?????i x??a tuy???n ch???n t??? ng??n x??a (t???i kh??ng ??i v???i ngh???). G???ng t????i ph???i d??ng lo???i 8-9 th??ng kh??ng b??? qu?? non, qu?? gi??. G???ng ????? v??? th?? m??t, b??? v??? th?? n??ng.

D??ng theo th???i kh???c: ???M??a h?? ??n g???ng, (m??a ????ng ??n c??? c???i), s??ng tr??a ??n g???ng, chi???u t???i k??? g???ng. C?? s??ch vi???t: ???G???ng ??n bu???i s??ng b??? nh?? nh??n s??m, g???ng ??n chi???u t???i ?????c nh?? th???ch t??n. G???ng l?? ng???n l???a th???n ph???i bi???t th???p m???i s?????i ???m ???????c trong ngo??i c?? th???.

C???n th???n tr???ng ?????i v???i ph??? n??? c?? thai, ng?????i d??? ra m??? h??i.

Tr?? g???ng s???n xu???t c??ng nghi???p: Kh??ng th??? thay th??? n?????c u???ng h???ng ng??y ????? gi???i kh??t (nh?? m???t s??? h??ng s???n xu???t tr?? g???ng ???? qu???ng c??o) v?? kh??ng th??? u???ng nhi???u c??? ng??y nh?? n?????c ??un s??i ????? ngu???i. C?? t??? l??? th??ch h???p gi???a g???ng v?? ???????ng m???i t???o ??i???u ki???n cho g???ng ph??t huy t??c d???ng. N???u ???????ng ng???t qu?? v?? g???ng h???t cay s??? l??m m???t d?????c t??nh c???a ch??? ph???m. V?? v???y c???n nghi??n c???u c??ng ngh??? ch??? bi???n kh???ng ch??? nhi???t ????? c???a GS. Weidner ????? b???o v??? ch???t cay c???a g???ng (gingerol) kh??ng b??? chuy???n th??nh ch???t shoagol (gi???m c??ng hi???u ch???a ??au kh???p v?? l???i g??y k??ch ???ng d??? d??y).

C??n c?? nhi???u c??ch d??ng g???ng d??n d??, k???p th???i ????? ch???ng n??n, ch??ng m???t. C??? g???ng t????i c??? v??? r???a s???ch kh??a t???ng l??t m???ng. Khi c???n l???y ra m???t, hai l??t ng??m, nh???m nhi nu???t n?????c c?? th??? nu???t c??? c??i (c??ch n??y t???t nh???t). ?????p g???ng t????i th??i m???ng l??n c??c huy???t n???i quan l???y b??ng d??nh c??? ?????nh. C?? th??? gi?? g???ng v???i t???i, ?????p l??n huy???t n???i quan v?? ??an ??i???n (d?????i r???n). G???ng gi?? n??t, h??a n?????c ??un s??i g???n l???y n?????c th???m kh??n (v???t h???t n?????c) qu???n quanh c???. U???ng tr?? g???ng d???m: g???ng 25g, d???m ??n 25g. G???ng s???ch th??i l??t cho v??o l??? ????? d???m ng??m 1 ????m l???y ra 5 mi???ng, cho ??t ???????ng v??o pha n?????c s??i, u???ng thay n?????c ??i ???????ng. ?????n b???a ??n n??n c?? m??n g???ng mu???i chua…

Tham kh???o th??m c??ng d???ng ch???a b???nh c???a c??y G???ng Gi??

C??y g???ng gi?? c?? t??n khoa h???c Zingber zerumbert sin – Zinbiberaceae, h??? g???ng. C??c t??n g???i kh??c nh??: g???ng r???ng, ng???i m???t tr???i???

C??y g???ng gi??
C??y g???ng gi??

– Ng?????i cao tu???i b??? c???m do m???c m??a: 50gr l?? g???ng gi?? t????i, 50gr l?? khuynh di???p, 10gr v??? qu??t ph??i kh?? s???c trong 1.000ml n?????c. Sau khi s??i 10 ph??t, x??ng ????? m??? h??i, l???y x??c ch?? x??t kh???p th??n m??nh (ng???c, l??ng), lau kh??, ?????p ch??n ???m. Ngh??? d?????ng 20 ph??t.

– Ph??? n??? sau h??? s???n b??? rong kinh b???t th?????ng, l???y 10gr c??? g???ng, 5gr l?? khoai m???, 10gr hoa khoai m???, s???c trong 3 ch??n n?????c c??n n???a ch??n. U???ng 2 l???n/ng??y, li??n t???c 3 ng??y.

– Ph??? n??? sau sinh ??n kh??ng ngon mi???ng: 50gr ng???n b?? ?????, 50gr c?? chua ch??n (b??? h???t), 5gr c??? g???ng gi??, 50gr th???t c?? h???ng (b??? x????ng), 1/3 mu???ng b???t n??m, ?? mu???ng ???????ng c??t, 5gr c??? h??nh t??y ho???c ?????u h??nh l??. N???u v???i 500ml n?????c c??n 300ml, chia l??m 2 ph???n ??n tr??a v?? chi???u. ??n c??ch nh???t.

– Nam gi???i trung ni??n b??? m??? trong m??u, ng???a bi???n ch???ng ung b?????u: 20gr c??? g???ng gi??, x???t s???i, 10gr l?? g???ng gi?? x???t nhuy???n, t??o t??u kh?? 10 qu???, 30gr n???m m???c nh?? ??en, 30gr n???m b??o ng??, r??a ??en 300-500gr (r??a s???ng th??? v??o n?????c ????? b??i ti???t h???t ph??n, n?????c ti???u, v???t ra, l???t b??? mai, c???o s???ch da, t???a m??ng nh???n). N???u t???t c??? trong 1 l??t n?????c c??n 500ml. Chia l??m 5 ph???n, ??n trong ng??y. C??ch 3 ng??y ??n 1 l???n, li??n t???c 10 l???n.

– 50gr c??? g???ng gi??, 20gr l?? ng???i c???u, c??? hai x???t nhuy???n th??nh s???i, 50gr g???o l???c rang v???a v??ng s???m, 2 c??? h??nh 20gr, 15gr h??nh l?? x???t nh???, 200-350gr l????n (b??? v??o gi???m cho ti???t nh???t, m??? b??? ru???t, ch??? m??u, kh??ng b??? ??u??i) n??m gia v???, n???u trong 800ml n?????c c??n 300ml. Chia l??m 2 ph???n (??n tr??a, chi???u), c??ch 2 ng??y/l???n, li??n t???c 15 l???n ????? tr??? d???t suy th???n, xu???t tinh nhanh v?? ??au nh???c c???t s???ng, kh???p ch???u. C?? th??? d??ng cho ph??? n??? ti???n m??n kinh hay b??? ??au b???ng, nh???c m???i t??? chi v?? n???a ?????u.

– Tr???, gi?? ??n kh?? ti??u, bu???n n??n do ng??? ?????c th???c ??n: 30-50gr g???ng gi?? gi?? nhuy???n, 30gr b???u non v?? 1 qu??? chanh mu???i, cho v??o 200ml n?????c, ??un s??i 15 ph??t, v???t b??? b??, u???ng n?????c c??ch nhau 5 ph??t s??? ti??u h??a t???t, ???, ????nh r???m, th??ng ti???u t???t. N???m ngh??? 10 ph??t.

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *