Trang ch??? / Tinh b???t ngh??? v??ng / Kh??? n??ng ch???a b???nh nan y c???a ngh???

Kh??? n??ng ch???a b???nh nan y c???a ngh???

Hi???n nay c?? kh?? nhi???u b??i b??o vi???t v??? t??c d???ng c???a Vi??n nang ngh??? v??ng Curcumin. Ch???t c?? trong c??? ngh??? v??ng l?? ho???t ch???t Curcumin. N?? c?? t??c d???ng sinh h???c r???t qu??, ???????c c??c nh?? khoa h???c M??? v?? Vi???t Nam cho l?? v?? kh?? m???i trong ph??ng ng???a, ??i???u tr??? ung th?? v?? nhi???u b???nh nan y kh??c. Vi??n nang curcumin l?? th???c ph???m ch???c n??ng ???????c s???n xu???t ????ng th??nh vi??n r???t thu???n ti???n cho ng?????i s??? d???ng h??ng ng??y ????? ph??ng ch???ng v?? h??? tr??? ??i???u tr??? b???nh.
Kh??? n??ng ch???a b???nh nan y c???a ngh???
Kh??? n??ng ch???a b???nh nan y c???a ngh???

Kh??? n??ng ch???a b???nh nan y c???a ngh??? v??ng

Ngh??? v??ng c??n c?? t??n g???i l?? kh????ng ho??ng. Ngh??? v??ng v??? ?????ng, t??nh b??nh c?? t??c d???ng ho???t huy???t, l??m tan m??u v?? gi???m ??au. C??? con c???a ngh??? v??ng c??n ???????c g???i l?? u???t kim, v??? cay ng???t, t??nh m??t l??m an th???n v?? tan m??u t???. Ngh??? v??ng ???????c coi l?? v??? thu???c qu?? v???i nhi???u c??ng d???ng ch???a m???t s??? b???nh t??y thu???c v??o c??ch d??ng ????n thu???n ho???c ph???i h???p ngh??? v???i m???t s??? ch???t kh??c

B???nh ung th?? v?? b???nh AIDS ??ang l?? nh???ng b???nh hi???m ngh??o c???a th???i ?????i. Nhi???u nh?? khoa h???c tr??n th??? gi???i v???n ??ang c??? g???ng t??m ki???m c??c thu???c ????? ??i???u tr??? b???nh n??y b???t k??? l?? b???ng h??a ch???t hay b???ng d?????c th???o.

M???t s??? ????? t??i ???????c th???c hi???n b???i m???t s??? nh?? khoa h???c c???a Vi???n Khoa h???c v?? C??ng ngh??? Qu???c gia l?? t??m ra t??c d???ng k??? di???u c???a ho???t ch???t curcumin trong c??? ngh??? v??ng ?????i v???i c??c b???nh nan y. Curcumin l?? ho???t ch???t ch??nh c???a ngh??? v??ng, chi???m t??? l??? 0,3% ho???t ch???t curcumin (tinh ngh???) ???? ???????c c??ng nh???n l?? c?? ????? an to??n cao, kh??ng ch???a t??c nh??n ?????c h???i (LD50 > 8g/kg th??? tr???ng) v?? c??ng ?????t ????? tinh khi???t cao > 92%. Nhi???u nh?? khoa h???c tr??n th??? gi???i c??ng ???? nghi??n c???u t?????ng t???n v??? c???u tr??c h??a h???c c??ng nh?? ho???t t??nh sinh h???c c???a curcumin v?? kh???ng ?????nh m???t s??? ??u vi???t n???i b???t sau:

1. Curcumin l?? ch???t h???y di???t t??? b??o ung th?? v??o lo???i m???nh nh???t theo c?? ch??? h???y di???t b?????c (Apoptosis) c??c t??? b??o ??c t??nh. Ch??ng l??m v?? hi???u h??a t??? b??o ung th?? v?? ng??n ch???n kh??ng cho h??nh th??nh c??c t??? b??o ung th?? m???i m?? kh??ng l??m ???nh h?????ng ?????n c??c t??? b??o l??nh t??nh b??n c???nh. ????y l?? ??u ??i???m n???i b???t kh??ng nh?? m???t s??? lo???i thu???c kh??c di???t t??? b??o ??c t??nh c??ng di???t lu??n c??? t??? b??o l??nh t??nh l??m cho c?? th??? suy ki???t, ch??n ??n, r???ng t??c, bu???n n??n. Th???m ch?? nhi???u b???nh nh??n t??? vong tr?????c khi b???nh ti???n tri???n t???t. Curcumin ???????c coi l?? ch???t ti??u bi???u nh???t cho th??? h??? m???i c??c ch???t ch???ng ung th?? v???a r???t hi???u l???c v???a an to??n v?? kh??ng g??y t??c d???ng ph???.Curcumin c?? kh??? n??ng m???nh m??? lo???i b??? g???c t??? do v?? c??c lo???i men g??y ung th?? c?? trong th???c ??n, n?????c u???ng s??? d???ng h??ng ng??y c??ng nh?? do c??c lo???i kh??c g??y n??n. B???i th??? curcumin gi??p c?? th??? v???a ph??ng ng???a v???a ch???ng ung th?? m???t c??ch t??ch c???c ch??? kh??ng ph???i ch??? d??ng khi ch???a b???nh. Curcumin r???t c???n cho ng?????i cao tu???i v?? ng?????i c?? th??? tr???ng k??m.

2. Curcumin c?? kh??? n??ng kh??ng n???m, kh??ng khu???n r???t cao trong ???? ????ng ch?? ?? l?? kh??? n??ng kh??ng virus HIV/AIDS. Ng?????i ta nh???n th???y curcumin c?? kh??? n??ng ???ch???t ?????t??? m???t trong c??c m???t x??ch c???a qu?? tr??nh nhi???m HIV. Curcumin l?? m???t ch???t c?? tri???n v???ng l???n trong ??i???u tr??? vi??m gan B, C, HIV v???i gi?? r???.

3. C??c t??c d???ng kh??c:Curcumin c??n c?? kh??? n??ng gi???i ?????c v?? b???o v??? t??? b??o gan, l??m t??ng h???ng c???u, h??? m??? m??u, x??a b??? tr???ng c??, gi??p ch??ng m???c t??c v?? gi???m r???ng t??c. Curcumin c??n l?? ch???t ch???ng vi??m v?? ch???ng oxy h??a ??i???n h??nh, c?? th??? s??? d???ng curcumin nh?? m???t corticoid trong ??i???u tr??? b???nh m?? kh??ng s??? g??y lo??ng x????ng, kh??ng g??y lo??t d??? d??y.

Tr??n th??? gi???i hi???n nay ??? nhi???u n?????c curcumin ???????c coi nh?? v???a l?? thu???c v???a l?? th???c ph???m. Tr??n 20 lo???i ung th?? kh??c nhau ???? ???????c h??ng d?????c ph???m Sabina (M???) b??o ch??? thu???c c?? curcumin ????? ??i???u tr???. Ri??ng ?????i v???i ung th?? m??u curcumin m???i ch??? l??m t??ng h???ng c???u v?? ch???ng suy ki???t s???c l???c.

Theo – S???c kh???e & ?????i s???ng

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *