Trang ch??? / Ch??m s??c da / M???t n??? t??? tinh b???t ngh??? ch??m s??c da hi???u qu???

M???t n??? t??? tinh b???t ngh??? ch??m s??c da hi???u qu???

Xin gi???i thi???u ?????n ch??? em m???t n??? t??? tinh b???t ngh??? gi??p ch??m s??c da hi???u qu???, ??em l???i v??? ?????p tuy???t v???i cho c??c ch??? em.

Ngh??? l?? m???t ngu???n th???c ph???m th??n thu???c v???i t???t c??? ch??? em. Kh??ng ch??? t???t cho s???c kh???e, tinh b???t ngh??? c??n c?? t??c d???ng r???t h???u ??ch trong vi???c l??m ?????p. C??ng tham kh???o c??ng d???ng l??m ?????p hi???u qu??? c???a b???t ngh??? nh??!

M???t n??? tinh b???t ngh??? tr??? m???n

Khi b??? m???n ho???t s???o, b???n th?????ng d??ng ngh??? t????i ????? thoa l??n c??c v???t th????ng. Tuy nhi??n, c??c n??y l???i khi???n cho da c???a b???n d??? b??? v??ng. V?? tinh b???t ngh??? s??? kh???c ph???c nh?????c ??i???m n??y m???t c??ch d??? d??ng. L???y tinh b???t ngh??? tr???n v???i m???t ong l?????ng v???a ph???i, thoa l??n da v?? th?? gi??n trong v??ng n???a ti???ng. L??n da c???a b???n s??? s???ch m???n. Kh??ng nh???ng th???, nh???ng v???t s???o x???u x?? c??ng nhanh ch??ng bi???n m???t.

Mat na tinh bot nghe 1

L??m s??ng da b???ng m???t n??? ngh???

V???i b???t ngh???, b???n c?? th??? k???t h???p c??ng nhi???u lo???i nguy??n li???u kh??c nhau. Tuy nhi??n, m???t s??? nguy??n li???u th?????ng k???t h???p v???i b???t ngh??? l?? m???t ong, s???a chua, n?????c c???t chanh ho???c s???a t????i kh??ng ???????ng.

L???y m???i lo???i nguy??n li???u m???t l?????ng v???a ?????, tr???n ?????u ????? t???o th??nh h??? h???p nhuy???n. Sau ????, thoa h???n h???p n??y l??n da. M??t xa ?????u ?????n v?? ????? y??n tr??n da trong kho??ng 20-30 ph??t r???i r???a s???ch b???ng n?????c l???nh. V???i lo???i m???t n??? ch??m s??c da n??y, b???n n??n l??m v??o bu???i t???i tr?????c khi ??i ng??? ????? da s???m ???????c t??i t???o.

Mat na tinh bot nghe 2

Gi??p da h???ng h??o

L??ng ????? tr???ng g?? v?? tinh b???t ngh??? ch??nh l?? tr??? th??? ?????c l???c gi??p l??n da c???a b???n s??ng h???ng l??n tr??ng th???y. L???y b???t ngh??? tr???n c??ng l??ng ????? tr???ng g?? theo t??? l??n 2:1 r???i th??m m???t th??a nh??? s???a t????i. ????nh ?????u h???n h???p r???i thoa l??n da. Sau 20 ph??t th?? r???a m???t l???i b???ng n?????c s???ch nh??! Duy tr?? ?????u ?????n, ch??? sau 2 tu???n th???c hi???n, b???n s??? th???y s??? ?????i kh??c tr??n l??n da c???a m??nh.

Mat na tinh bot nghe 3

Ph???c h???i nhan s???c cho ph??? n??? sau sinh

Sau khi sinh, v??ng b???ng c???a ch??? em r???t d??? b??? th??m ??en v?? nh??n nheo, ch???y s???. C??ch ch???m d???t t??nh tr???ng n??y r???t ????n gi???n. B???n l???y tinh b???t ngh??? c??ng v???i s???a chua v?? m???t ong ?????p l??n v??ng b???ng m???i ng??y. B??n c???nh ????, ch??? em n??n h??a b???t ngh??? v???i n?????c ???m v?? u???ng 2 l???n trong ng??y. Hai c??ng th???c t??? b???t ngh??? n??y kh??ng ch??? gi??p t??ng c?????ng s???c kh???e m?? c??n c??i thi???n nhan s???c r?? r???t.

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *