Trang ch??? / Ch??m s??c da / M???t ong u???ng bu???i s??ng theo ????ng c??ch n??y da l??o h??a th??? n??o c??ng tr??? nh?? g??i 18

M???t ong u???ng bu???i s??ng theo ????ng c??ch n??y da l??o h??a th??? n??o c??ng tr??? nh?? g??i 18

B???n n??n d??ng m???t ong ????ng c??ch v??o bu???i s??ng th?? l??n da x???u bao nhi??u c??ng ?????p l??n b???t ng???.

M???t ong l?? m???t ch???t ch???ng ??-xi h??a t??? nhi??n, gi??p b???o v??? da t??? b??n trong c?? th??? song ?????ng th???i c??ng c?? t??c d???ng b???o v??? da khi b??i l??n b??n ngo??i da. Ch???t ch???ng ??-xi h??a c?? th??? b???o v??? c??c c?? quan n???i t???ng kh???i b??? t???n th????ng hay tr??nh kh???i s??? suy y???u c???a t??? b??o do c?? qu?? nhi???u nguy??n t??? ??-xi trong ch??ng, khi???n cho s???c kh???e c?? th??? n??i chung ???????c c???i thi???n. Nhi???u trung t??m ch??m s??c da b??o c??o r???ng c??c nghi??n c???u hi???n nay ???? x??c ?????nh t??nh hi???u qu??? c???a m???t ong vi???c th???c hi???n vai tr?? c???a m???t lo???i kem ch???ng n???ng, gi??p b???o v??? da kh???i c??c s??? h???y ho???i c???a ??nh n???ng m???t tr???i nh?? nh??n da s???m, m?? m???t s??? ng?????i cho r???ng c?? th??? d???n ?????n ung th?? da.

N?????c m???t ong

U???ng n?????c m???t ong gi??p l??n da ?????p m???n m??ng
U???ng n?????c m???t ong gi??p l??n da ?????p m???n m??ng

B???n n??n h??nh th??nh th??i quen u???ng m???t c???c n?????c m???t ong ???m v??o bu???i s??ng, ngay khi th???c d???y. Kh??ng ch??? l??m s???ch d??? d??y, n?????c m???t ong c??n gi??p c?? th??? h??nh th??nh th??i quen ti??u h??a ????ng gi??? v?? b??? sung n??ng l?????ng ngay khi th???c d???y, cho b???n c???m gi??c tho???i m??i v?? h??ng ph???n t??ch c???c.

M???t n??? m???t ong v?? tinh ngh??? v??ng

L??m ?????p da t??? m???t ong v?? c??? ngh??? v??ng l?? m???t trong nh???ng m???o l??m ?????p hi???u qu??? gi??p nu??i d?????ng v?? t??i t???o da m???t tuy???t v???i
L??m ?????p da t??? m???t ong v?? tinh ngh??? v??ng l?? m???t trong nh???ng m???o l??m ?????p hi???u qu??? gi??p nu??i d?????ng v?? t??i t???o da m???t tuy???t v???i

L??m ?????p da t??? m???t ong v?? tinh ngh??? v??ng l?? m???t trong nh???ng m???o l??m ?????p hi???u qu??? gi??p nu??i d?????ng v?? t??i t???o da m???t tuy???t v???i, ch???ng l???i s??? l??o h??a da. M???t n??? l??m ?????p da b???ng m???t ong v?? ngh??? s??? nhanh ch??ng ph???c h???i l??n da nh??n nheo, s???m n??m tr??? n??n tr???ng s??ng, m???n m??ng. C??ng th???c d?????ng ???m si??u vi???t trong m???t ong kh??i ph???c ????? ???m ????? da lu??n c??ng m?????t t??? nhi??n. C??ch l??m tr???ng da m???t b???ng m???t ong v?? ngh??? n??y s??? mang ?????n l??n da tr???ng s??ng r???ng ng???i.

C??ch l??m:

Tr???n 1 mu???ng c?? ph?? tinh b???t ngh??? v??ng + 1 mu???ng m???t ong r???ng nguy??n ch???t ????? l??m th??nh m???t n??? d?????ng da. Sau khi r???a m???t s???ch, h???n h???p tr??n b??i l??n da, massage nh??? nh??ng trong 15 ph??t r???i r???a l???i v???i n?????c ???m.

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *