Trang ch??? / Tinh b???t ngh??? v??ng / Ngh??? ??en ??? thu???c ch???a c??c b???nh ???????ng ti??u h??a

Ngh??? ??en ??? thu???c ch???a c??c b???nh ???????ng ti??u h??a

Ngh??? ??en (nga tru???t) l?? v??? thu???c r???t ph??? bi???n ??? c??c v??ng n??ng th??n, h???u nh?? t???t c??? c??c ti???m thu???c b???c ?????u c?? b??n, gi?? c??? ph???i ch??ng. C??c b?? c??c ch??? r???t ??a chu???ng n??, v??? thu???c c?? nhi???u c??ng d???ng m?? gi?? c??? l???i h???p l?? v???i t??i ti???n n??ng d??n.

????y l?? v??? thu???c ch???a ???????c nhi???u b???nh v??? ???????ng ti??u h??a; c??c b???nh ch???m kinh, ?????c bi???t l?? c??c b???nh ??au co th???t do kh?? tr???. Tuy nhi??n ngh??? ??en l?? v??? thu???c r???t kh?? u???ng. M??i v??? c???a n?? v???a ?????ng l???i v???a ngang, nhi???u ng?????i c??? nu???t nh??ng l???i b??? ch???n ngang c??? bu???c ph???i n??n tr??? ra.

C??y ngh??? ??en m???c hoang ??? kh???p r???ng n??i Vi???t Nam, ph??t tri???n r???t t???t ??? v??ng ven s??ng su???i, v??ng trung du c?? ????? ???m cao, ?????t m??u m??? t??i x???p. B??? ph???n d??ng l?? r??? c???. C??? ???????c thu h??i v??? c???t b??? r??? con r???a s???ch lu???c ch??n, ??em ng??m d???m. C??ch l??m nh?? sau: C??? 1kg ngh??? ??en ng??m v???i 160ml d???m, v?? 500ml n?????c. T???t c??? cho v??o n???i, ?????y k??n, ??un cho ?????n khi c???n h???t n?????c, v???t ra th??i l??t, ph??i kh?? d??ng d???n.

Ngh??? ??en ??? thu???c ch???a c??c b???nh ???????ng ti??u h??a
Ngh??? ??en ??? thu???c ch???a c??c b???nh ???????ng ti??u h??a

C??ng d???ng v?? li???u d??ng:

Nh?? ???? n??i ngh??? ??en r???t t???t cho b???nh l?? ???????ng ti??u h??a nh?? vi??m d??? d??y, lo??t, v???t lo??t, ??n u???ng ch???m ti??u, ??au co th???t d??? d??y ?????i tr??ng, bu???n n??n, kinh nguy???t kh??ng ?????u, ch???m kinh, b??? kinh, chu???n b??? c?? kinh ??au b???ng. Ch??? bi???n thu???c d???ng vi??n ho??n, thu???c b???t tr???n m???t ong, ??n ng??y 40 ?????n 50g chia l??m 2 l???n.

Theo ????ng y: Ngh??? ??en c?? v??? ?????ng, cay, t??nh b??nh. V??o kinh can, kinh ?????i tr??ng. C?? t??c d???ng h??nh kh??, ph?? kh??, ho???t huy???t, ti??u t??ch, h??a th???c. Trong c??c ????n thu???c ch???a b???nh, ngh??? ??en th?????ng ph???i h???p v???i tam l??ng, tam l??ng thi??n v??? ph?? huy???t t???, ch???ng k???t t???p ti???u c???u. C??n ngh??? ??en m???nh v??? h??nh kh??, ph?? kh??. Ngh??? ??en c?? trong ????n thu???c gi??p ??n ngon mi???ng, ????n b?? ch??ng m???t hoa m???t, b??? kinh, h??nh kinh ??au b???ng.

G???m c??c v??? thu???c sau: L?? h???i 25g, long ?????m th???o 10g, ?????i ho??ng 10g, nga tru???t 30g, h???ng hoa 15g, h?? th??? ?? 20g, ??????ng quy 20g, ng??u t???t 20g, ????o nh??n 20g, ho??ng k??? 30g, ?????ng s??m 20g, s??i h??? 20g. C??c v??? thu???c tr??n ???????c sao v??ng, th??i nh???, ng??m r?????u 2 tu???n. M???i b???a ??n u???ng 20ml.

?????i v???i b???nh co th???t ?????i tr??ng th??? t??o b??n, kh?? tr???, ??i ngo??i ra m??u c?? th??? d??ng ngh??? ??en 1kg, tam l??ng 500g, ?????i ho??ng 40g, v???ng ??en 200g, t???t c??? ?????p b???t tr???n v???i m???t ong ng??y u???ng 40g chia 2 l???n.

Ngh??? ??en ch???a vi??m d??? d??y m??n t??nh, ??n u???ng ti??u h??a k??m, ?????y h??i, ??? chua, bu???n n??n: Ngh??? ??en 1kg, ?? t???c c???t 300g, s??i h??? 200g t???t c??? rang v??ng ?????p b???t tr???n v???i m???t ong. ??n ng??y 40g chia 2 l???n.

Ngh??? ??en c??n c?? t??n l?? Nga tru???t, Ng???i t??m, Tam n???i, B???ng tru???t, t??n khoa h???c l?? Curcuma zeodaria, h??? G???ng. Ngh??? ??en d??ng ????? ch???a ng???c b???ng ??au, ??n u???ng kh??ng ti??u, tr??? gi??p ti??u h??a, ch???a ??au b???ng, ch???a ho, kinh nguy???t kh??ng ?????u. C??n ???????c coi l?? thu???c b???, thu???c k??ch th??ch th???n kinh.

Li???u d??ng th?????ng l?? 3-6g d?????i d???ng thu???c s???c, thu???c b???t hay thu???c vi??n. ????? ch???a tr??? nh??? b?? s???a b??? n??n ra c?? th??? d??ng b??i thu???c sau ????y: Nga tru???t-4g, Mu???i-3 h???t, s???c v???i s???a cho s??i ch???ng 5 ph??t, th??m r???t ??t ng??u ho??ng (b???ng h???t g???o th??i) r???i h??a tan ????? cho tr??? u???ng.

_______________________________________________________________________________________

TINH B???T NGH??? V??NG – ??EN ?????ng gi??: 700.000 VN?? / 1 kg (????ng h???p nh???a 0,5 kg??- Gi?? c?? th??? thay ?????i theo th???i gi??)

Giao h??ng t???n n??i mi???n ph?? trong n???i th??nh H??? Ch?? Minh khi mua t??? 1 kg tr??? l??n.

T???NH, TH??NH PH??? KH??C: Vui l??ng chuy???n kho???n Ti???n h??ng (mi???n ph?? ship h??ng khi mua t??? 1 kg tr??? l??n) v??o T??i kho???n ng??n h??ng (li??n h??? ????? bi???t s??? t??i kho???n) ???> Sau khi nh???n ???????c ti???n tinh b???t ngh??? s??? ???????c chuy???n theo ???????ng chuy???n ph??t nhanh.

Vui l??ng li??n h???:
Mr. D??ng – 093.565.3532

– Yahoo/ Email: xuandung.sell@yahoo.com

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *