Trang ch??? / Ch??m s??c da / S???ch bay m???n ?????u ??en, n???p nh??n, da ch???y x??? n???u r???a m???t b???ng h???n h???p n??y

S???ch bay m???n ?????u ??en, n???p nh??n, da ch???y x??? n???u r???a m???t b???ng h???n h???p n??y

C??ng th???c n?????c r???a m???t t??? ch??? t??? d???u d???a, m???t ong v?? ngh??? kh??ng ch??? ????nh bay nh???ng n???t m???n ?????u ??en x???u x?? m?? c??c v???n ????? v??? da nh?? n???p nh??n, ch???y x???… c??ng ???????c gi???i quy???t m???t c??ch hi???u qu???.

Ch???c h???n m???i c?? g??i ?????u kh??? s??? khi tr??n m???t chi ch??t nh???ng n???t m???n ?????u ??en, nh???t l?? v??ng c??nh m??i, d?????i c???m. D?? ???? d??ng nhi???u c??ch nh?? l???t m???n, kem tr??? m???n nh??ng ch??? ???????c ??t l??u sau l?? m???n l???i ????u v??o ?????y. Ch??a k??? ?????n vi???c th???i gian, tu???i t??c s??? khi???n l??n da xu???ng c???p tr???m tr???ng, ch???y x???, c??c n???p nh??n xu???t hi???n khi???n b???n m???t t??? tin.

B???n c?? bi???t, l??m s???ch l?? b?????c v?? c??ng quan tr???ng trong vi???c gi??? g??n l??n da t????i tr???. N???u l??m t???t, kh??ng ch??? m???n m?? c??c v???n ????? v??? da nh?? l??o h??a s???m, n???p nh??n, ch???y x???… c??ng ???????c gi???i quy???t m???t c??ch hi???u qu???.

C??ng th???c n?????c r???a m???t t??? ch??? t??? 3 nguy??n li???u t??? nhi??n v?? c??ng d??? ki???m l?? d???u d???a, m???t ong v?? ngh??? s??? gi??p b???n ????nh bay nh???ng lo ng???i n??y m???t c??ch an to??n v?? hi???u qu???.

Nguy??n li???u:

+ Ngh???

+ M???t ong

+ D???u d???a

S???ch bay m???n ?????u ??en, n???p nh??n, da ch???y x??? n???u r???a m???t b???ng h???n h???p n??y

N?????c r???a m???t t??? ch???

C??? ngh??? t????i c?? ?????c t??nh kh??? tr??ng v?? ch???ng khu???n gi??? cho l??n da s???ch m???n. Tinh ch???t t??? ngh??? c?? th??? ki???m so??t c??c tuy???n b?? nh???n m?? kh??ng l??m ???nh h?????ng ?????n ????? pH t??? nhi??n c???a da. Ch???t ch???ng oxy h??a c?? trong c??? ngh??? s??? l??m m??? c??c n???p nh??n v?? gi??p da s??ng ?????p t??? nhi??n.

D???u d???a r???t gi??u ch???t b??o kh??ng b??o h??a gi??p th??c ?????y s???n xu???t collagen, c???i thi???n ????? ????n h???i c???a da.

Axit amin c?? trong m???t ong gi??p gi??? ???m t??? nhi??n, kh??a ????? ???m trong da, l??m cho da lu??n m???m m???i.

9 b?????c l??m s???ch gi??p ????nh bay m???n ?????u ??en, n???p nh??n, da ch???y x???

C??ch l??m:

B?????c 1: Chu???n b??? m???t b??t nh???, b??? 1 th??a c?? ph?? b???t ngh??? v??o b??t. N???u b???n c?? l??n da qu?? kh??, ch??? n??n d??ng 1/2 th??a c?? ph?? ngh??? ????? tr??nh l??m m???t ????? ???m t??? nhi??n c???a da.

B?????c 2: Th??m m???t th??a c?? ph?? d???u d???a tinh khi???t v??o b??t, tr???n ?????u c??c nguy??n li???u th??nh h???n h???p m???n. D???u d???a kh??ng ch??? c?? c??ng d???ng l??m s???ch m?? c??n gi??p da s??ng ?????p h??n.

B?????c 3: Th??m m???t th??a c?? ph?? m???t ong, tr???n ?????u m???t l???n n???a, cho ?????n khi th??nh h???n h???p s??nh m???n.

B?????c 4: R???a m???t v???i n?????c s???ch ho???c n?????c mu???i sinh l?? ????? lo???i b??? t???t c??? c??c b???i b???n t??ch t??? trong ng??y. Trong tr?????ng h???p n???u b???n ???? trang ??i???m, h??y t???y trang tr?????c khi r???a m???t ????? lo???i b??? l???p ph???n nhi???u h??a ch???t.

B?????c 5: Thay v?? d??ng kh??n m???t h??y d??ng gi???y ??n th???m n?????c th???a tr??n g????ng m???t sau khi r???a. H??y ch???c ch???n r???ng l??n da c???a b???n v???n c??n h??i ???m.

B?????c 6: Thoa m???t l???p m???ng h???n h???p l??n m???t v?? c??? c???a b???n, ????? y??n trong 5 ph??t cho ?????n khi kh??.

B?????c 7: L??c n??y h???n h???p tr??n da m???t. ????? kh??ng ??au v?? d??? d??ng r???a s???ch h??y x???t l??n m???t m???t ??t n?????c v?? b???t ?????u ch?? theo chuy???n ?????ng tr??n b???ng c??ch s??? d???ng ph???n c?? m???m c???a c??c ng??n tay. Massage t??? c???m l??n d???n ph??a tr??n m???t. L??m ??i???u n??y kh??ng qu?? 2 ph??t.

B?????c 8: R???a m???t b???ng n?????c l???nh v?? lau kh??. N?????c l???nh gi??p se kh??t c??c l??? ch??n l??ng, ng??n ng???a h??t b???i b???n.

B?????c 9: N???u b???n c?? l??n da kh??, d??ng kem d?????ng ???m v?? massage da m???t. N???u b???n c?? l??n da nh???n th?? kh??ng n??n d??ng kem d?????ng ???m. ????? c?? k???t qu??? t???t nh???t, h??y th??? r???a m???t b???ng h???n h???p n??y t???i ??a hai l???n m???t tu???n.

Summary
S???ch bay m???n ?????u ??en, n???p nh??n, da ch???y x??? n???u r???a m???t b???ng h???n h???p n??y
Article Name
S???ch bay m???n ?????u ??en, n???p nh??n, da ch???y x??? n???u r???a m???t b???ng h???n h???p n??y
Description
C??ng th???c n?????c r???a m???t t??? ch??? t??? d???u d???a, m???t ong v?? ngh??? kh??ng ch??? ????nh bay nh???ng n???t m???n ?????u ??en x???u x?? m?? c??c v???n ????? v??? da nh?? n???p nh??n, ch???y x???... c??ng ???????c gi???i quy???t m???t c??ch hi???u qu???.
Author
Publisher Name
Tinh b???t ngh??? Mi???n Trung
Publisher Logo

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *