Trang ch??? / Tinh b???t ngh??? v??ng / T??c d???ng ch???a b???nh c???a c??? ngh??? ??en

T??c d???ng ch???a b???nh c???a c??? ngh??? ??en

Hi???n nay, khoa h???c hi???n ?????i ???? c?? nhi???u nghi??n c???u v??? th??nh ph???n h??a h???c c???a ngh??? ??en; g???m: tinh b???t 82,6%, tinh d???u 1 – 1,5%, kh?? nhi???u ch???t t????ng t??? c?? trong th??nh ph???n c???a ngh??? v??ng v?? m???t s??? kho??ng vi l?????ng.

Nghi??n c???u th???c nghi???m tr??n ?????ng v???t cho th???y ngh??? ??en c?? t??c d???ng t??ng c?????ng s??? b??i ti???t m???t r?? r???t tr??n chu???t c???ng tr???ng, ?????ng th???i ???c ch??? nh??? s??? ti???t d???ch d??? d??y; gi???m t???c ????? di chuy???n than ho???t trong ru???t chu???t nh???t tr???ng. Ngo??i ra, ngh??? ??en c??n c?? t??c d???ng k??ch th??ch ti??u h??a, t??ng tr????ng l???c ???ng ti??u h??a.

T??c d???ng ch???a b???nh c???a c??? ngh??? ??en
T??c d???ng ch???a b???nh c???a c??? ngh??? ??en

C??c nghi??n c???u c???a m???t s??? n?????c cho th???y, tinh d???u ngh??? ??en c?? t??nh kh??ng khu???n. Y h???c hi???n ?????i d??ng ngh??? ??en ????? ch??? r?????u b??? tr?????ng sinh (Elixir de longue vie) g???m c??c v???: ngh??? ??en, l?? h???i, long ?????m th???o, ?????i ho??ng, phan h???ng hoa v?? t?? d?????c.

Theo y h???c c??? truy???n, ngh??? ??en (nga tru???t) c?? v??? cay, ?????ng, t??nh ??n, v??o kinh can; c?? t??c d???ng h??nh kh??, ph?? huy???t, th??ng kinh, ti??u t??ch, h??a th???c.

Ngh??? ??en th?????ng ???????c d??ng l??m thu???c ch???a ??au b???ng, ??n kh??ng ti??u, ?????y h??i, b??? kinh, t??ch huy???t, h??nh kinh kh??ng th??ng, nhi???u m??u c???c (huy???t kh???i). Li???u d??ng 3-6g d?????i d???ng s???c u???ng ho???c t??n b???t.

D?????i ????y l?? m???t s??? b??i thu???c th??ng d???ng c?? s??? d???ng ngh??? ??en.

B??i 1: Ch???a ch???ng huy???t ???, h??nh kinh kh??ng th??ng, c?? nhi???u huy???t kh???i; b??? kinh, m??u ra k??o d??i, ??en, ????ng th??nh kh???i nh???. Ng?????i b???nh th?????ng k??m theo ??au b???ng tr?????c khi th???y kinh.

Ngh??? ??en v?? ??ch m???u, l?????ng b???ng nhau 15g. S???c u???ng ng??y m???t thang.

B??i 2: Ch???a ch???ng n??n ??? tr??? ??ang b??: Ngh??? ??en 4g, mu???i ??n 3 h???t, ??un v???i s???a cho s??i ch???ng 5 ph??t, h??a tan t?? ch??t ng??u ho??ng (l?????ng b???ng h???t g???o). C??ch d??ng: Chia u???ng nhi???u l???n trong ng??y.

B??i 3: Ch???a cam t??ch, tr??? bi???ng ??n, suy dinh d?????ng, ?????i ti???n ph??n th???i kh???n: Ngh??? ??en 6g, h???t mu???ng tr??u 4g. S???c u???ng ng??y 1 thang.

B??i 4: Ngh??? ??en ho??n: Ngh??? ??en 160g, c???c nha 20g, khi??n ng??u (sao) 40g, h???t cau 40g, ????ng t??m (b???c l??ng) 16g, nam m???c h????ng 16g, thanh b?? 20g, thanh m???c h????ng 20g; c??? g???u 160g, tam l??ng 160g, ??inh h????ng 16g. T???t c??? c??c v??? t??n th??nh b???t m???n, ho??n th??nh vi??n. Li???u d??ng: Ng??y u???ng 8 ?????n 12g v???i n?????c s???c g???ng (n?????ng ch??n).

T??c d???ng: Ch???a ch???ng ??n k??m, ch???m ti??u, ?????y h??i, m???t m???i, l???nh b???ng, ?????i ti???n ph??n s???ng, n???m m???n t??nh ???????ng ru???t.

B??i 5: Ngh??? ??en t??n: Ngh??? ??en, b???ch ch???, h???i h????ng, cam th???o, ??????ng quy, th???c ?????a, b???ch th?????c, xuy??n khung. L?????ng c??c v??? b???ng nhau (?????u 40g). T???t c??? c??c v??? t??n b???t, ho??n th??nh vi??n. Li???u d??ng: u???ng 8 ?????n 12g.

T??c d???ng: B??? kh??, d?????ng huy???t, tr??? nhi???u b???nh v??? kh?? huy???t.

????y l?? b??i thu???c b??? kh??? d???ng, d??ng ch???a nhi???u ch???ng b???nh thu???c ph???m vi ch???ng suy nh?????c, ti??u h??a h???p thu k??m, th??? tr???ng xanh xao, thi???u m??u, d??? c???m v???t… m?? ???Trung Qu???c b??ch khoa ?????i t??? ??i???n??? g???i l?? ch???a b??ch b???nh (li???t k?? 33 ch???ng b???nh kh??c nhau).

Tuy nhi??n, kinh nghi???m th???c t??? cho th???y n???u b??i thu???c ???????c l??m th??nh thang s???c u???ng th?? hi???u qu??? k??m h???n, do vi???c s???c ???? l??m thay ?????i t??nh ch???t b??i thu???c, ?????c bi???t l?? m???t s??? v??? thu???c ch???a tinh d???u nh?? b???ch ch???, h???i h????ng… b??? bay m???t tinh d???u v?? l??m m???t c??i ???hay??? c???a b??i thu???c.

_______________________________________________________________________________________

TINH B???T NGH??? V??NG – ??EN ?????ng gi??: 700.000 VN?? / 1 kg (????ng h???p nh???a 0,5 kg??- Gi?? c?? th??? thay ?????i theo th???i gi??)

Giao h??ng t???n n??i mi???n ph?? trong n???i th??nh H??? Ch?? Minh khi mua t??? 1 kg tr??? l??n.

T???NH, TH??NH PH??? KH??C: Vui l??ng chuy???n kho???n Ti???n h??ng (mi???n ph?? ship h??ng khi mua t??? 1 kg tr??? l??n) v??o T??i kho???n ng??n h??ng (li??n h??? ????? bi???t s??? t??i kho???n) –> Sau khi nh???n ???????c ti???n tinh b???t ngh??? s??? ???????c chuy???n theo ???????ng chuy???n ph??t nhanh.

Vui l??ng li??n h???:
Mr. D??ng – 093.565.3532

– Yahoo/ Email: xuandung.sell@yahoo.com

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *