Trang ch??? / Tinh b???t ngh??? ??en / T??c d???ng ch???a b???nh c???a tinh b???t ngh??? v??ng – ??en

T??c d???ng ch???a b???nh c???a tinh b???t ngh??? v??ng – ??en

TINH B???T NGH??? V??NG (m??u v??ng nh???t)
C?? t??c d???ng b??? m??u, l??m ?????p da, ph??ng b???nh s???n cho ph??? n??? sau sinh, ch???ng vi??m, gi???i ?????c, b???o v??? t??? b??o gan, gi??p t??ng c?????ng s???c ????? kh??ng c???a c?? th???, v?? ?????c bi???t c?? kh??? n??ng t??c ?????ng l??n t??? b??o ung th??, c?? t??c d???ng ph??ng ng???a v?? h??? tr??? t??ch c???c trong vi???c ??i???u tr??? ung th?? ???

TINH B???T NGH??? ??EN (m??u tr???ng ?????c)
C?? t??c d???ng ph??ng v?? ch???a tr??? c??c b???nh v??? ???????ng ru???t, d??? d??y, ?????i tr??ng, h??nh t?? tr??ng, ??au b???ng, ?????y b???ng kh?? ti??u, b??? kinh, t??ch huy???t, h??nh kinh kh??ng th??ng, nhi???u m??u c???c ???

NH???NG L?? DO M???I NG?????I N??N S??? D???NG TINH B???T NGH???
* ?????i v???i ph??? n??? mu???n c???i thi???n l??n da, nh???t l?? c??c ch??? em ??ang c?? b???u ho???c v???a sinh em b??, h??y d??ng tinh b???t ngh??? ????? l??m m???t n???. Ngh??? c?? t??c d???ng l??m m??? v???t th??m, t??ng s??? m???n m??ng cho l??n da. Hi???u qu??? t???t nh???t s??? ?????t ???????c khi d??ng k???t h???p c??? trong l???n ngo??i, t???c l?? v???a ?????p m???t n??? v???a u???ng tinh b???t ngh???. Nh??ng c??c ch??? ??ang c?? b???u ch??? ???????c ?????p m???t n??? th??i nh??, v?? ngh??? c?? t??nh n??ng kh??ng t???t cho thai nhi. C??c ch??? c?? th??? ch??? sinh xong r???i u???ng ah.
* ?????i v???i c??c b?? m??? v???a sinh con, c?? th??? d?????ng nh?? tr???i qua qu?? tr??nh thay m??u to??n b???. ????y l?? l??c th??ch h???p nh???t ????? d??ng tinh b???t ngh???. T??c d???ng b??? m??u c???a ngh??? v??ng gi??p c?? th??? ng?????i ph??? n??? h???i ph???c nhanh h??n sau qu?? tr??nh v?????t c???n v???t v???.
* ?????i v???i c??c ng?????i c?? b???nh li??n quan ?????n ti??u h??a th?? tinh b???t ngh??? ??en l?? s???n ph???m kh??ng th??? thi???u ???????c, n?? s??? gi??p c???i thi???n c??ng nh?? ch???a l??nh c??c b???nh v??? ???????ng ti??u h??a.
* ?????i v???i ng?????i b??nh th?????ng th?? d??ng tinh b???t ngh??? ????? b??? m??u, c???i thi???n s???c kh???e, t??ng c?????ng s???c ????? kh??ng. Trong tinh b???t ngh??? c?? ch???a ph???n l???n ho???t ch???t CURCUMIN c?? t??c d???ng h???y di???t c??c t??? b??o ung th?? r???t m???nh. V?? v???y c??c anh ch??? n??n mua v??? u???ng ????? ph??ng ch???ng b???nh ung th?? nh??, ?????c bi???t khi ch??ng ta ??ang s???ng chung v???i ????? c??c lo???i h??a ch???t g??y ung th?? nh?? hi???n nay.( Xem th??m v??? t??c d???ng c???a Curcumin)

TINH B???T NGH??? V??NG – ??EN ?????ng gi??: 700.000 VN?? / 1 kg (????ng h???p nh???a 0,5 kg??- Gi?? c?? th??? thay ?????i theo th???i gi??)

Giao h??ng t???n n??i mi???n ph?? trong n???i th??nh H??? Ch?? Minh khi mua t??? 1 kg tr??? l??n.

T???NH, TH??NH PH??? KH??C: Vui l??ng chuy???n kho???n Ti???n h??ng (mi???n ph?? ship h??ng khi mua t??? 1 kg tr??? l??n) v??o T??i kho???n ng??n h??ng (li??n h??? ????? bi???t s??? t??i kho???n) ???> Sau khi nh???n ???????c ti???n tinh b???t ngh??? s??? ???????c chuy???n theo ???????ng chuy???n ph??t nhanh.

Vui l??ng li??n h???:
Mr. D??ng – 093.565.3532

– Yahoo/ Email: xuandung.sell@yahoo.com

C??CH PH??N BI???T TINH B???T NGH??? V?? B???T NGH???
* V??? m??u s???c:
– Tinh b???t ngh??? v??ng c?? m??u v??ng nh???t # B???t ngh??? v??ng c?? m??u v??ng ?????m.
– Tinh b???t ngh??? ??en c?? m??u tr???ng ?????c # B???t ngh??? ??en c?? m??u n??u ??en.
* V??? m??i v???: Tinh b???t ngh??? m??i kh??ng h???c, ch??? thoang tho???ng m??i ngh???, ch??? h??i ?????ng # B???t ngh??? m??i h???c, ?????m m??i ngh??? v?? ?????ng.
* V??? ????? t??i m???n: Tinh b???t ngh??? b???t c???c m???n v?? t??i. # B???t ngh??? ko m???n v?? t??i nh?? tinh b???t ngh???.
* C??ch th??? khi h??a v??o n?????c: Tinh b???t ngh??? s??? h??a ?????u v??o trong n?????c khi u???ng ch??? c??n 1 ??t c???n nh?? u???ng b???t s???n.
* C??ch th??? khi ?????p m???t: Sau khi ?????p m???t, tinh b???t ngh??? s??? b??? r???a tr??i ko ????? l???i m??u v??ng tr??n da # B???t ngh??? s??? ????? l???i m??u v??ng tr??n da.

C??CH S??? D???NG
* D??ng ????? u???ng:
– H??a tan 3 th??a caf?? tinh b???t ngh??? + 1 th??a m???t ong + 1/2 c???c n?????c l???c (kho???ng 150ml) –> L??u ?? kh??ng d??ng n?????c n??ng, tinh ngh??? s??? b??? ch??n nh?? b???t s???n, r???t ?????ng.
– Ho???c tr???n v???i m???t ong th??nh h???n h???p s???n s???t, r???i vo vi??n b???ng ?????u ng??n tay ??t, c???t trong t??? l???nh ??n d???n. C??ch n??y th?? si??u t???t nh??ng h??i k??? c??ng 1 t??.
– M???i ng??y u???ng 2 l???n v??o s??ng v?? t???i, sau b???a ??n. N???u b??? b???nh v??? d??? d??y, ???????ng ru???t n??n u???ng tinh b???t ngh??? ??en v?? u???ng khi m???i ng??? d???y ho???c tr?????c b???a ??n. (????? tinh ngh??? h???p th??? t???t nh???t, n??n u???ng 2h sau khi ??n xong, tuy???t ?????i ko ??c u???ng khi ????i).
– N??n u???ng li??n t???c trong 6 th??ng tr??? l??n ????? c?? k???t qu??? t???t nh???t.
* D??ng l??m m???t n???:
1 h???p s???a chua kh??ng ???????ng + 2 th??a canh nh??? m???t ong + 2 th??a cafe Tinh B???t Ngh??? v??ng (d??ng lo???i n??y da h???p th??? t???t h??n) => khu???y th??nh h???n h???p m???n ????? ?????p m???t.
L??u ??: D??ng h???n h???p n??y t???i ??a trong 1 tu???n. H???t 1 tu???n, b???n h??y ch???u kh?? l??m h???n h???p m???i nh??. B???o qu???n b???ng c??ch cho v??o l??? th???y tinh ????? trong ng??n m??t t??? l???nh.
C??ch s??? d???ng:
– B?????c 1: R???a s???ch m???t b???ng n?????c ???m k???t h???p massage m???t cho l??n da => ????? da t??? kh??.
– B?????c 2: Thoa h???n h???n l??n m???t kho???ng 20-30 ph??t.
– B?????c 3: R???a s???ch h???n h???p b???ng n?????c l???nh, sau ???? c?? th??? b???n k???t h???p thoa kem d?????ng da h??ng ng??y.n??n l??m v??o bu???i t???i tr?????c khi ??i ng??? ????? da ???????c t??i t???o trong qu?? tr??nh ng???.

L??U ?? KHI S??? D???NG
– Ph??? n??? ??ang mang thai kh??ng n??n s??? d???ng tinh b???t ngh??? v?? ngh??? c?? t??nh n??ng.
– Ph??? n??? sau khi sinh n??n s??? d???ng tinh b???t ngh??? v??ng h??ng ng??y, gi??p b??? m??u, l??m ?????p da, nhanh ch??ng h???i ph???c s???c kh???e v?? nhan s???c, tr??nh h???u s???n.
– N??? gi???i b??? rong kinh k??o d??i kh??ng n??n s??? d???ng tinh b???t ngh??? v?? tinh b???t ngh??? c?? t??c d???ng khai th??ng kh?? huy???t, ch??? c?? t??c d???ng ch???a t??ch huy???t, b??? kinh ch??? kh??ng th??? ch???a rong kinh.
– Nh???ng ng?????i b??? b???nh v??? d??? d??y, ???????ng ru???t n??n u???ng tinh b???t ngh??? ??en (tinh b???t ngh??? ??en + m???t ong + n?????c l???c) tr?????c b???a ??n.
– C??c b???n n??? n??n d??ng tinh ngh??? v??ng h??ng ng??y ????? c?? l??n da s??ng ?????p, h???ng h??o, ph??ng ng???a ung th?? v??.

C??CH B???O QU???N ????? n??i kh?? r??o, tho??ng m??t, tr??nh n?????c, tr??nh gi??, tr??nh ???m m???c, tr??nh ??nh s??ng tr???c ti???p.

C??C B???N C?? TH??? THAM KH???O TH??M M???T S??? LINK SAU:
Kh??? n??ng ch???a b???nh nan y c???a ngh???
D??ng ngh??? pha m???t ong ch???a vi??m lo??t d??? d??y
Ngh??? ??en ch???a m???t s??? b???nh ???????ng ti??u h??a r???t c??ng hi???u
Ngh??? gi??p t??i sinh t??? b??o n??o cho b???nh nh??n ?????t qu???
C??ng d???ng tr??? b???nh c???a ngh???
T??c d???ng c???a ngh??? ??en
D??ng ngh??? ??en hay ngh??? v??ng
Ngh??? v??ng ch???ng ung th??
B??i thu???c cho ph??? n??? sau sinh
Tinh b???t ngh??? – ?????p da + B??? m??u cho ph??? n??? sau khi sinh

M???T S??? H??NH ???NH V??? S???N PH???M

Tinh b???t ngh??? - ????ng h???p nh???a 0,5 kg
Tinh b???t ngh??? – ????ng h???p nh???a 0,5 kg
Tinh B???t ngh??? ??en
Tinh B???t ngh??? ??en
????? m???n c???a Tinh B???t ngh??? ??en
????? m???n c???a Tinh B???t ngh??? ??en
Tinh B???t ngh??? v??ng
Tinh B???t ngh??? v??ng
????? m???n c???a Tinh B???t ngh??? v??ng
????? m???n c???a Tinh B???t ngh??? v??ng

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *