Trang ch??? / Tinh b???t ngh??? v??ng / T??c d???ng c???a cucumin c?? trong tinh b???t ngh???

T??c d???ng c???a cucumin c?? trong tinh b???t ngh???

Trong ngh??? c?? ho???t ch???t th???n k??? curcumin
-??Ti??u di???t g???c t??? do x???u nh???t:??nghi??n c???u c???a ?????i h???c D?????c khoa ???n ????? cho bi???t, curcumin l?? th??nh ph???n c???a r??? c??? ngh??? n???m d?????i ?????t, c?? ho???t t??nh kh??ng sinh r???t m???nh, gi???i y h???c ??ang ??i s??u th??m d?? kh??? n??ng t???y tr??? g???c t??? do mang oxy c???a n?? trong qu?? tr??nh ph???n ???ng vi??m. Do c?? ho???t t??nh kh??ng vi??m v?????t tr???i, n?? c??ng c?? th??? t???y tr??? g???c t??? do thu???c superoxide radicals hi???u qu???.

-????i???u tr??? c??n ??au:??curcumin s??? ???c ch??? t???o th??nh prostaglandin, ch???t n??y trong c?? th??? c?? li??n quan ?????n c??n ??au do vi??m g??y ra, ch???ng h???n nh?? c??n ??au trong b???nh th???ng phong. C?? ch??? l??m gi???m c??n ??au c???a n?? t????ng t??? nh?? aspirin, ibuprofen, nh??ng kh??ng m???nh b???ng. Tuy nhi??n, khi d??ng v???i li???u cao, curcumin s??? k??ch th??ch tuy???n th?????ng th???n b??i ti???t cortisone, m?? cortisone c?? hi???u l???c r???t m???nh ????? ???c ch??? ph???n ???ng vi??m.

-????i???u tr??? vi??m k???t m???c:??trong m???t nghi??n c???u v??? vi khu???n h???c, thu???c nh??? m???t Haridra l??m t??? nguy??n li???u c??? ngh???, c?? kh??? n??ng kh??ng khu???n v???i tr???c khu???n E.coli, staphylococcus aureus, klebsiella v?? pseudomonas??? Nghi??n c???u c??n c??? theo k???t qu??? th??? nghi???m 50 ca b???nh vi??m k???t m???c tr??n l??m s??ng, cho r???ng lo???i thu???c nh??? m???t n??y ?????t hi???u qu??? ??i???u tr??? vi??m k???t m???c.

-????i???u tr??? vi??m kh???p:??nghi??n c???u c???a ?????i h???c Y D?????c Gandhi, d??ng curcumin d???ng u???ng c??ng v???i cortisone acetate d???ng ti??m ??i???u tr??? cho chu???t b??? vi??m kh???p. Nh???ng ch?? chu???t ???????c ??i???u tr??? b???ng nh???ng thu???c n??y sau 13 ng??y th?? t??nh tr???ng vi??m s??ng t???i kh???p ????? h??n th???y r?? so v???i nh??m chu???t ?????i ch???ng.

Hi???u nghi???m c???a ngh??? ?????n t??? ho???t t??nh ch???ng histamine. Ho???t t??nh ch???ng vi??m c???a curcumin kh??ng thua k??m nhi???u so v???i cortison, n?? c?? th??? gi???m nh??? ph???n ???ng vi??m trong c?? th??? ?????ng v???t, c??ng c?? th??? gi???m nh??? tri???u ch???ng vi??m c???a b???nh vi??m ??a kh???p d???ng th???p (??? ng?????i). Nghi??n c???u b??o c??o cho th???y, t??c d???ng c???a 1.200mg curcumin s??? t????ng ??????ng v???i m???t lo???i thu???c kh??ng vi??m l?? phenylbutazone 300mg.

-????i???u tr??? t???n th????ng gan:??theo k???t qu??? nghi??n c???u tr??n ng?????i v?? ngo??i c?? th??? thu???c ?????i h???c Tohoku (Nh???t B???n) th?? tinh ch???t t??? ngh??? qu??? th???t ph??ng ng???a ???????c nh???ng t???n th????ng do carbon tetrachloride (CCl4) g??y ra tr??n gan. ????y l?? m???t ch???t h??a h???c ?????c h???i, c?? m??i h??i nh?? clor, n?? th?????ng ???????c d??ng trong ch???t tan c??ng nghi???p v?? ch???t ????ng l???nh.

Ph??t huy ho???t t??nh ch???ng ung th??

Ho???t t??nh ch???ng ?????t bi???n:??nghi??n c???u c???a Vi???n nghi??n c???u dinh d?????ng qu???c gia ???n ?????, th??? nghi???m c??? ngh??? cho 16 ng?????i h??t thu???c l??u d??i v??? ho???t t??nh ch???ng ?????t bi???n c???a urcumin. Ng?????i ???????c th??? nghi???m trong 1 th??ng, m???i ng??y d??ng 1,5g c??? ngh???, k???t qu??? cho th???y c??? ngh??? ???? l??m gi???m ch???t g??y ?????t bi???n trong n?????c ti???u c???a h???. Nghi??n c???u n??i r???ng, c??? ngh??? c?? ho???t t??nh ch???ng ?????t bi???n, do v???y c??ng c?? th??? l?? ph????ng ph??p d??? ph??ng ch???ng ung th?? b???ng h??a h???c r???t t???t.

Ho???t t??nh t???y tr??? g???c t??? do:??nghi??n c???u kh??m ph?? tinh d???u ngh??? (turmeric oil) v?? nh???a c??y ngh??? (turmeric oleresin) trong ???ng nghi???m bi???u hi???n ho???t t??nh t???y tr??? g???c t??? do r???t t???t. V???i ?????t bi???n b???nh ni??m m???c d?????i l???p x?? (ch???ng ung th??), d??ng tinh d???u ngh???, tinh ch???t t??? ngh???, c??ng nh?? nh???a c??y ngh??? ?????u c?? t??c d???ng ???c ch???. Nh???a c??y ngh??? c??ng c?? ch???a tinh d???u ngh???, curcumin, c??ng nh?? c??c h???p ch???t nh???a c??y kh??c. Tinh d???u ngh??? v?? tinh d???u nh???a c??y ngh??? trong vi???c ch???ng l???i ?????t bi???n c???a AND c?? t??c d???ng ???chung s???c??? b???o v???.

?????i kh??ng v???i ung th?? d??? d??y v?? ung th?? da: ?????i h???c Northwestern, M??? kh??m ph?? r???ng, curcumin I c?? th??? ???c ch??? benzopyrene g??y ung th?? tr??n chu???t c??i Th???y S?? (Swiss mice), m?? curcumin III c??ng c?? th??? ???c ch??? dimethybenzathracene (DMBA) g??y ung th?? tr??n chu???t tr???i l??ng Th???y S??. Hai ch???t n??y ?????u l?? h???p ch???t phenol m??u v??ng trong c??? ngh???. T????ng t???, curcumin I c??ng c?? th??? ???c ch??? DMBA g??y ung th?? da tr??n chu???t c??i Th???y S??.

Curcumin h???u nh?? c?? th??? thay ?????i ho???t t??nh c???a t??c d???ng chuy???n h??a g??y ung th??, ho???c lo???i b??? ???????c c??c ?????c t??nh, t??? ???? ph??t huy ???????c ho???t t??nh ch???ng ung th??. Hai lo???i curcumin ?????u th??? nghi???m ???????c ??? ngo??i c?? th???, ???c ch??? ???????c s??? h??nh th??nh t??? b??o ?????c t??nh c???a b???nh ung th?? m??u ??? ng?????i. Curcumin ???c ch??? s??? sinh s??i v?? ph??t tri???n c???a t??? b??o kh???i u, do v???y ph??t huy t??c d???ng ch???ng ung th??.

B??i thu???c th???n k??? ch???ng b???nh AIDS?

Trong ???Th??ng tin m???i ??i???u tr??? AIDS???, t??c gi??? John S. James c?? m???t ghi nh???n kh??ng ch??nh th???c r???ng, t???i Trinidad c?? 40% d??n s??? ng?????i g???c ???n, k??? th???a th??i quen c???a ng?????i ???n ?????, trong ??n u???ng th?????ng ng??y c?? d??ng c?? ri. B??n c???nh ????, c?? 40% d??n s??? ng?????i g???c Phi, r???t ??t d??ng c?? ri. Nghi??n c???u ?????i ch???ng v???i AIDS t???i Trinidad cho th???y, t??? l??? ng?????i g???c Phi m???c AIDS cao h??n g???p 10 l???n so v???i ng?????i g???c ???n c?? ??n c?? ri.

James c??n ph??t bi???u m???t b??o c??o nghi??n c???u kh??ng ch??nh th???c r???ng, c?? m???t ng?????i b???nh AIDS b???t ?????u d??ng tinh ch???t c??? ngh???, anh ta d??ng tinh ch???t t??? ngh??? c?? n???ng ????? curcumin g???p 100 l???n so v???i ngh???. Ch??? ph???m vi??n nang n??y c?? ch???a 300mg tinh ch???t t??? ngh???, trong ???? ch???a curcumin ti??u chu???n h??a v???i n???ng ????? t???i thi???u l?? 95%. Ng?????i b???nh u???ng 3 vi??n nang 300mg, ng??y 3 l???n, hay u???ng kho???ng 2,5g curcumin. M???t tu???n sau khi b???t ?????u ??i???u tr???, l???y m??u ng?????i b???nh x??t nghi???m, ph??t hi???n kh??ng nguy??n p24 ??? lo???i kh??ng nguy??n c?? th??? th??ng qua s??? l?????ng cho ph????ng ph??p l??m chu???n ????? ????nh gi?? ho???t t??nh virus ??? gi???m xu???ng th???y r??.

Ngh??? c??n gi??p ch???ng l??o h??a da, ng??n ng???a s??? h??nh th??nh c??c n???p nh??n, v???t n??m, l??m cho da m???n m??ng, t????i tr???. Ngh??? c??n h??? tr??? ch???ng vi??m, lo??t do ???c ch??? c??c ch???t trung gian g??y vi??m nh?? cyclooxygenaza (COX – 2), lipooxy-genaza (LOX)??? H??? tr??? ch???ng x?? v???a ?????ng m???ch do cholesterol v?? t??ng ????? b???n mao m???ch ngo???i vi.

Theo L????ng y B??ng C???m

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *