Trang ch??? / Tag Archives: ch???a b???nh (trang 2)

Tag Archives: ch???a b???nh

T??c d???ng ch???a b???nh c???a tinh b???t ngh??? v??ng – ??en

B?? quy???t gi???m c??n hi???u qu??? b???ng ngh???

TINH B???T NGH??? V??NG (m??u v??ng nh???t) C?? t??c d???ng b??? m??u, l??m ?????p da, ph??ng b???nh s???n cho ph??? n??? sau sinh, ch???ng vi??m, gi???i ?????c, b???o v??? t??? b??o gan, gi??p t??ng c?????ng s???c ????? kh??ng c???a c?? th???, v?? ?????c bi???t c?? kh??? n??ng t??c ?????ng l??n …

Chi ti???t »

T??c d???ng ch???a b???nh c???a c??? g???ng

C??y g???ng c?? t??n khoa h???c Zingiber officinal Rosc h??? g???ng Zingiberaceae hay d??n gian c??n g???i c??y g???ng l?? Kh????ng, Sinh kh????ng, Can kh????ng. ?????c ??i???m th???c v???t, ph??n b??? c???a c??y g???ng: c??y g???ng l?? m???t lo???i c??y nh???. s???ng l??u n??m. Th??n r??? m???m l??n th??nh c???, …

Chi ti???t »