Trang ch??? / Tag Archives: ng???a b??o ph??

Tag Archives: ng???a b??o ph??

Ph??? n??? sau sinh r???t ????ng ti???c khi kh??ng d??ng ngh???!

Ngh??? l?? lo???i th???o m???c v?? gia v??? ???????c d??ng r???t ph??? bi???n.

Ph??? n??? mang thai v?? sau sinh n???u kh??ng d??ng ngh??? l?? m???t ??i???u r???t ????ng ti???c v?? ngh??? c?? c??ng d???ng ph??ng ng???a ung th?? v?? gi??p co b??p t??? cung, l??m s???ch kh?? huy???t ??? v?? ??au b???ng sau sinh, kh??ng vi??m, kh??ng khu???n, kh??ng n???m. Tinh b???t ngh??? v??ng v?? m???t ong u???ng h???ng ng??y theo c??ng th???c tr??n s??? gi??p b???n c?? m???t l??n da m???m m???i tr???ng h???ng nh?? da em b??.

Chi ti???t »