Trang ch??? / Tag Archives: ph??? n??? sau sinh

Tag Archives: ph??? n??? sau sinh

Ph??? n??? sau sinh r???t ????ng ti???c khi kh??ng d??ng ngh???!

Ngh??? l?? lo???i th???o m???c v?? gia v??? ???????c d??ng r???t ph??? bi???n.

Ph??? n??? mang thai v?? sau sinh n???u kh??ng d??ng ngh??? l?? m???t ??i???u r???t ????ng ti???c v?? ngh??? c?? c??ng d???ng ph??ng ng???a ung th?? v?? gi??p co b??p t??? cung, l??m s???ch kh?? huy???t ??? v?? ??au b???ng sau sinh, kh??ng vi??m, kh??ng khu???n, kh??ng n???m. Tinh b???t ngh??? v??ng v?? m???t ong u???ng h???ng ng??y theo c??ng th???c tr??n s??? gi??p b???n c?? m???t l??n da m???m m???i tr???ng h???ng nh?? da em b??.

Chi ti???t »