Trang ch??? / Tinh b???t ngh??? v??ng / Tinh b???t ngh??? v??ng – Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t

Tinh b???t ngh??? v??ng – Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t

Ngh??? ch???a r???t nhi???u ch???t curcumin. Ch???t n??y ???c ch??? s??? sinh s??i v?? ph??t tri???n c???a t??? b??o kh???i u, do v???y ph??t huy t??c d???ng ch???ng ung th??. Nh??? ????, curcumin ???? ???c ch??? s??? t??ng sinh v?? di c??n c???a t??? b??o ung th??, ?????ng th???i g??y ra c??i ch???t theo ch????ng tr??nh c???a t??? b??o ung th??, m?? kh??ng ???nh h?????ng ?????n t??? b??o l??nh.

Ngh??? v??ng - Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t
Ngh??? v??ng – Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t

C??? ngh??? v??ng c??n c?? c??c t??n g???i nh?? kh????ng ho??ng, u???t kim…

Theo y h???c c??? truy???n, kh????ng ho??ng (th??n r??? c??? ngh???) v??? cay, ?????ng, t??nh b??nh t??m, can, t???, c?? t??c d???ng h??nh kh??, ho???t huy???t, l??m tan m??u ??? v?? gi???m ??au, b???ng tr?????ng ?????y, c??nh tay ??au, b??? kinh, sau ????? ??au b???ng do ??? tr???, v???p ng??, ch???n th????ng, ung th??ng…

Trong nh??n d??n, ngh??? d??ng b??i l??n c??c m???n nh???t s???p kh???i ????? m???n mau li???n mi???ng, l??n da non v?? kh??ng ????? l???i s???o x???u.

M???i ????y, c??c nh?? khoa h???c nghi??n c???u v?? x??c ?????nh ???????c ngh??? c??n c?? t??c d???ng h??ng ph???n v?? co b??p t??? cung; ch???ng vi??m lo??t d??? d??y do t??c d???ng t??ng b??i ti???t ch???t nh??y mucin; l???i m???t, th??ng m???t, k??ch th??ch t??? b??o gan v?? co b??p t??i m???t; l??m gi???m l?????ng cholesterol trong m??u; t??c d???ng kh??ng sinh c??? tr??n vi khu???n gram (+); t??c d???ng kh??ng vi??m t????ng ??????ng hydrocortison v?? phenylbutazon.

T??c d???ng gi???m t??? l??? m???c ung th?? nh?? ung th?? v??, tuy???n ti???n li???t, ph???i v?? ru???t k???t n???u ch??? ????? dinh d?????ng c?? nhi???u ch???t ngh???.

Ngh??? v??ng - Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t
Ngh??? v??ng – Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t

B???o v??? gan: Theo k???t qu??? nghi??n c???u tr??n ng?????i v?? ngo??i c?? th??? thu???c ?????i h???c Tohoku (Nh???t B???n) th?? Curcumin ph??ng ng???a ???????c nh???ng t???n th????ng do carbon tetrachloride (CCl4) g??y ra tr??n gan, th??c ?????y s??? h??nh th??nh c???a c??c enzyme gi???i ?????c gan, gi??p t??ng c?????ng ch???c n??ng gan v?? h??? men gan.

Ti??u di???t g???c t??? do: Nghi??n c???u c???a ?????i h???c D?????c khoa ???n ????? cho bi???t, curcumin c?? ho???t t??nh kh??ng sinh r???t m???nh, kh??ng vi??m v?????t tr???i v?? kh??? n??ng t??m di???t c??c g???c t??? do g??y h???i cho c?? th???.

??i???u tr??? c??n ??au: Curcumin s??? ???c ch??? t???o th??nh prostaglandin, ch???t c?? li??n quan ?????n c??n ??au do vi??m g??y ra. C?? ch??? l??m gi???m c??n ??au c???a n?? t????ng t??? nh?? aspirin, ibuprofen, nh??ng kh??ng m???nh b???ng.

Tuy nhi??n, khi d??ng v???i li???u cao, curcumin s??? k??ch th??ch tuy???n th?????ng th???n b??i ti???t cortisone, m?? cortisone c?? hi???u l???c r???t m???nh ????? ???c ch??? ph???n ???ng vi??m.

H??? tr??? ??i???u tr??? vi??m kh???p: Nghi??n c???u c???a ?????i h???c Y D?????c Gandhi, d??ng curcumin d???ng u???ng c??ng v???i cortisone acetate d???ng ti??m ??i???u tr??? cho chu???t b??? vi??m kh???p, sau 13 ng??y th?? t??nh tr???ng vi??m s??ng t???i kh???p ????? h??n th???y r?? so v???i nh??m chu???t ?????i ch???ng.

Nghi??n c???u b??o c??o cho th???y, t??c d???ng c???a 1.200mg curcumin s??? t????ng ??????ng v???i m???t lo???i thu???c kh??ng vi??m l?? phenylbutazone 300mg.

Tinh b???t ngh??? gi??p t??ng c?????ng mi???n d???ch: Curcumin c?? gi?? tr??? ??i???u tr??? r???t l???n v?? t??ng c?????ng kh??? n??ng mi???n d???ch l?? m???t trong nh???ng thu???c t??nh quan tr???ng nh???t.

M???t s??? b??o c??o c???a ?????i h???c Texa Trung t??m ung th?? MD Anderson, Houston, Hoa K??? vi???t r???ng: Ch???t curcumin v???i li???u th???p c??ng c?? th??? t??ng c?????ng ph???n ???ng kh??ng th???, b??o c??o t??c ?????ng c?? l???i trong vi??m kh???p, d??? ???ng, hen suy???n, x?? v???a ?????ng m???ch, b???nh tim, b???nh Alzheimer, ti???u ???????ng, ung th??.

V?? trong b??o c??o c???a ti???n s?? Joseph Mercola cho bi???t: ???Curcumin l?? m???t ch???t ch???ng oxy h??a mang t??nh ?????t ph?? m???nh h??n 5-8 l???n vitamin E v?? vitamin C. C?? th??? gi??p t??ng c?????ng kh??? n??ng mi???n d???ch c???a b???n, duy tr?? m???c cholesterol b??nh th?????ng, v?? h??m phanh l??o h??a???.

Curcumin gi??p th??c ?????y vi???c gi???m c??n v?? gi???m t??? l??? m???c b???nh b??o ph??.

Tinh b???t ngh??? v??ng - Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t
Tinh b???t ngh??? v??ng Kh???c tinh c???a nhi???u b???nh t???t

Vi??m li??n quan ?????n b???nh b??o ph?? l?? m???t ph???n do s??? hi???n di???n c???a t??? b??o mi???n d???ch g???i l?? ?????i th???c b??o trong m?? m??? trong c?? th???.

Nh???ng t??? b??o n??y s???n xu???t c??c cytokine c?? th??? g??y vi??m ??? c??c c?? quan nh?? tim v?? ti???u ?????o t???y, trong khi c??ng t??ng ????? kh??ng insulin trong c?? b???p v?? gan.

C??c nh?? khoa h???c tin r???ng ngh??? ng??n ch???n s??? l?????ng v?? ho???t ?????ng c???a c??c t??? b??o v?? gi??p gi???m m???t s??? h???u qu??? ti??u c???c c???a b??o ph??.

V??? David D??ng

B??i g???i ??

U???ng s???a ngh??? c?? th??? gi??p tr??? ho khan hi???u qu???

“Th???n d?????c” u???ng bu???i s??ng, kh??ng bao gi??? lo b???nh t???t g?? c???a s???ng th??? 100 tu???i l?? chuy???n ????n gi???n

S???a ngh??? l?? m???t trong nh???ng lo???i n?????c c???c t???t cho s???c kh???e b???n h??y …